tbgTL

QOOT

X&PO

VW

TU

QOOS
PQ

PP
PO
X

7W

QOOR
PP
PO
X
W
V